wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy medimedic.pl jest  Medi-Medic Centrum Medyczne z siedzibą w Kolbudach, adres: ul. Przedszkolna 46 , Tel. 501 866 393 lub 58 682 65 73,

NIP: 586 107 81 24  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, zwany w dalszej treści „Regulaminem”  określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zwanego dalej „Sklepem”, sposób składania Zamówień oraz zapłaty przez Klienta ceny nabycia Usług, uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia lub odstąpienia od umowy,  a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  2. Do dokonywania zakupu w Sklepie niezbędne jest konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefon.
  3. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga rejestracji.
  4. Do złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
  5. Rozliczenia transakcji nabycia Usług w Sklepie przeprowadzane są za pośrednictwem PayU zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.payu.pl/ , lub gotówką albo kartą w przypadku odbioru osobistego, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Sklepie Internetowym.

INFORMACJE O USŁUGACH

  1. Informacje o Usługach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych; Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Usług objętych tym samym Zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
  3. Medi-Medic zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług, rodzaju Usług, zakresu udzielanych świadczeń.
  4. Usługi nabyte przez Klienta w Sklepie mogą być realizowane we wszystkich placówkach Medi-Medic.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

  1. Klient może składać Zamówienia na Usługi dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.
  2. Medi-Medic nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.
  3. W celu złożenia Zamówienia należy:
   • wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności:
   • wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko, numer telefonu,  adres korespondencyjny, adres mailowy,
   • zaakceptować niniejszy regulamin oraz podjąć decyzję odnośnie zgód marketingowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych poprzez zaznaczenie lub brak zaznaczenia odpowiedniego pola
   • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Usługi przez Beneficjenta (jeżeli Klient wyraża chęć otrzymania faktury VAT),
   • wybrać formę płatności,
   • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
  4. Zamówienia i Usługi będą realizowane tylko na terenie Polski.
  5. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło skonfigurował Usługę według wytycznych dostępnych każdorazowo na karcie produktu oraz dokonał pełnej wpłaty.
  6. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, wskazanych w punkcie 13 powyżej, niezbędnych do stworzenia zamówienia.
  7. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Sklepu Internetowego. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Medi-Medic, o czym wnioskujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty założenia Zamówienia.
  8. Medi-Medic zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku potwierdzić zamówienie u Klienta drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony, w przypadku, gdy wypada on w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta).
  9. Zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia formularzy i wysłania do serwera Medi-Medic nie wpłynie opłata za Usługę.
  10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie do Klienta elektronicznie zawartej umowy lub potwierdzenia zamówienia w terminie 14 dni od daty wpłaty środków.
  11. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
   • podania przez Klienta nieprawdziwych danych przy składaniu Zamówienia,
   • braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
   • nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
   • uznania przez Medi-Medic, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym, podszywania się pod inną osobę.

PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Klienta Usług.
  2. Płatności za Zamówienie mogą być realizowane za pośrednictwem PayU, odbiór osobisty                ( płatność kartą lub gotówka ) zgodnie z wybraną formą płatności w Sklepie.
  3. Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza zakupienie Usługi w Sklepie.
  4. Aktywacja uprawnień do korzystania z Usług rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w formularzu Zamówienia oraz po dokonaniu płatności za Usługę. W niektórych przypadkach formularz Zamówienia automatycznie proponuje datę Aktywacji uprawnień, która jest obowiązująca.
  5. Aktywacja uprawnień dokonywana jest:
   • w przypadku Usług weryfikowanych automatycznie w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności w przypadku Usług weryfikowanych ręcznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności
  6. Dostarczenie Usługi jest opisane każdorazowo na Karcie produktu w Sklepie.
  7. Gwarancja oraz zakres Usługi jest każdorazowo dostępne na Karcie produktu.

 

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klient może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: sklep@medimedic.pl lub listownie na adres: Medi-Medic Centrum Medyczne 83-050 Kolbudy ul. Przedszkolna 46  Formularz odstąpienia znajduje się również w Sklepie Internetowym.
  2. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy.
 

 

 

 

DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie przetwarzane są przez Medi-Medic Centrum Medyczne 83-050 Kolbudy ul. Przedszkolna 46  (administrator danych).
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z Usług. Medi-Medic przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Usług nabytych w Sklepie.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia..
  4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
  5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się na stronie internetowej Sklepu https://www.sklep.medimedic.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html

REKLAMACJE

  1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego można przekazać na jeden z poniższych sposobów:
   • pocztą elektroniczną na adres: sklep@medimedic.pl
   • telefonicznie 501 866 393  dostępnym w dni powszednie w godz. 7-15.
  2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Medi-Medic Centrum Medyczne 83-050 Kolbudy ul. Przedszkolna 46 lub na adres poczty elektronicznej: sklep@medimedic.pl .
  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Usługi jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.
  4. Opłata za połączenia telefoniczne z Medi-Medic  jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Usługi nabywane w Sklepie nie mogą być odsprzedawane, odstępowane, użyczane, zamieniane z innymi Usługami świadczonymi w placówkach Medi-Medic Centrum Medyczne  W Szczególności nie mogą być one zastępowane ani nie zastępują Usług świadczonych na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  2. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie medimedic.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Medi-Medic informuje poprzez komunikat w Sklepie oraz poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF ).
  3. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w punkcie 12 niniejszego regulaminu przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z punktem 52 powyżej. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
  4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2019

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu